Rekrutacja

SZANOWNI RODZICE, DROGA MŁODZIEŻY,

Uprzejmie informujemy, że Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie rozpoczęła zapisy na rok szkolny 2022/2023.

Zaproszenie do naszej szkoły kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 23 lat.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o złożenie w sekretariacie szkoły zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej (wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).

Rodzice kandydatów, którzy nie ukończyli 7. roku życia w roku kalendarzowym 2022, składają zaświadczenie o korzystaniu przez kandydata z wychowania przedszkolnego.

Dodatkowo prosimy dołączyć – jeśli dotyczy kandydata:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. oświadczenie o niepełnosprawności kandydata;
 3. oświadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata;
 4. oświadczenie o niepełnosprawności obojga rodziców kandydata;
 5. oświadczenie niepełnosprawności rodzeństwa kandydata;
 6. oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie;
 7. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
 8. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 9. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu egzaminu:

 • w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii,
 • podpisane przez rodziców (opiekunów) kandydata z adnotacją: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami promocyjnymi oraz treścią poradnika dla rodziców, których dzieci rozpoczynają naukę w szkole muzycznej.

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres:

EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM I STOPNIA

Badanie predyspozycji dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia odbędzie się w dniach 25-28 kwietnia 2022 roku. Konkretny termin i godzina badania będzie ustalana z Rodzicami telefonicznie.

Szkoła muzyczna I stopnia kształci w specjalnościach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, puzon, saksofon, trąbka i perkusja.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w spotkaniach przygotowujących do nauki w naszej szkole.

Lista i godziny zajęć dla dzieci zgłoszonych na zajęcia przygotowawcze

Do szkoły są przyjmowani kandydaci na sześcioletni i czteroletni cykl nauczania.

Warunkiem ubiegania się kandydatów do klasy pierwszej:

 1. cyklu sześcioletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym 7 lat i nieprzekroczenie 10 roku życia,
 2. cyklu czteroletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nieprzekroczenie 16 roku życia.

UWAGA! W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat – do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania predyspozycji, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych: poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, warunków psychofizycznych, możliwości do nauki gry na danym instrumencie.

Poniżej załączamy zestaw przykładowych ćwiczeń do wykonania przez dzieci podczas badania predyspozycji do nauki w naszej szkole:

EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM II STOPNIA

Do szkoły przyjmowani są kandydaci na:

 1. wydział instrumentalny – w specjalnościach:
  • instrumentalistyka o 6-letnim cyklu kształcenia
  • instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa o 4-letnim cyklu kształcenia
 2. wydział wokalny – w specjalnościach:
  • śpiew solowy o 6 i 4-letnim cyklu kształcenia
  • wokalistyka jazzowa o 4- lub 6-letnim cyklu kształcenia

Egzaminy, odbędą się w dniach 6 czerwca (wydział instrumentalny) i 7 czerwca (wydział wokalny) 2022 roku.

Egzamin do szkoły II stopnia składa się z dwóch części:

 • praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
 • egzamin pisemny z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest:

 • zdanie egzaminu wstępnego
 • ukończenie 10. i nieprzekroczenie 23. roku życia
 • przedłożenie zaświadczenia od lekarza audiologa i foniatry (wydział wokalny), pulmonologa (wydział instrumentalny – specjalność instrumenty dęte)

Wykaz ilości i rodzaju utworów wymaganych na egzamin do szkoły II stopnia:

 • Instrumenty klawiszowe: gama i 3 utwory (utwór polifoniczny, sonatina, utwór dowolny)
 • Instrumenty dęte: gama, etiuda i utwór
 • Instrumenty strunowe: etiuda, utwór
 • Śpiew: 1 piosenka

Realizacja Mateusz Piechnat