Regulamin przyznawania stypendium

Wniosek do pobrania

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczne uczniom
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie

Regulamin opracowano w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 16 grudnia 2004r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2004 r.)

2. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 90 g, poz. 2198 z późniejszymi zmianami.

§ 1

Postanowienia ogólne:

1. Szkoła może udzielać świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których celem jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych:

a) stypendium za wyniki w nauce,

b) stypendium za osiągnięcia artystyczne.

2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia artystyczne przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

3. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną zwaną dalej „komisją” oraz jej przewodniczącego w drodze zarządzenia.

4. Komisja przeznacza na stypendia za I semestr danego roku szkolnego nie więcej niż połowę ogółu środków przewidzianych do wydatkowania w danym roku.

5. Ilość stypendiów w danym roku ustala komisja po uwzględnieniu liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium.

6. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

7. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia artystyczne nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 wysokość zasiłku rodzinnego i okres jego przysługiwania ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

8. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu I semestru nauki począwszy od klasy IV cyklu 6-letniego oraz klasy III cyklu 4-letniego PSM I stopnia a także po ukończeniu I semestru nauki począwszy od klasy I PSM II st.
9. Stypendium za osiągnięcia artystyczne udziela się uczniom nie wcześniej niż po ukończeniu I semestru nauki począwszy od klasy I cyklu 6-letniego oraz klasy I cyklu 4-letniego PSM I stopnia a także po ukończeniu I semestru nauki począwszy od klasy I PSM II st.

10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia artystyczne wypłacane jest 1 raz w semestrze.

§ 2

Warunki udzielania stypendium:

1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen 5,0 w PSM I st i 4,75 w PSM II st oraz brał aktywny udział w życiu szkoły w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

2. Stypendium za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który został laureatem I, II i III miejsca konkursu lub przeglądu międzynarodowego, ogólnopolskiego, makroregionalnego, międzywojewódzkiego i organizowanego przez MKiDZN lub osiągnął wysoką punktację podczas Przesłuchań CEA w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium oraz uzyskał średnią ocen 4,5 w PSM I st i 4,0 PSM II st.

§ 3

1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia artystyczne składa nauczyciel instrumentu do komisji stypendialnej (załącznik nr 2), w terminie 5 dni od posiedzenia rady pedagogicznej poświęconej klasyfikacji śródrocznej lub rocznej.

2. Komisja opiniuje wniosek i przekazuje go dyrektorowi szkoły.

3. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Realizacja Mateusz Piechnat