Internat


 Rekrutacja do Internatu PSM w Kutnie na rok szkolny 2022/2023
rozpocznie się 6 VI 2022 r.

e-wniosek

Dodatkowo prosimy dołączyć- jeśli dotyczy kandydata:

– opinię psychologa lub pedagoga lub zaświadczenie wydane przez uprawniony do tego organ, w których potwierdzono istnienie szczególnych uwarunkowań  o  charakterze  społecznym lub psychologicznym uzasadniających objęcie kandydata opieką i wychowaniem w Internacie PSM w Kutnie, zważywszy w szczególności na dobro kandydata;

– oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na             

  niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu  

 niepełnosprawności kandydata lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów;

– oświadczenie o niepełnosprawności obojga lub jednego z rodziców/opiekunów  prawnych kandydata;

– oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata;

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz  oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;  

– dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Powyższe dokumenty poświadczające poszczególne kryteria należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 6-23 VI 2022r.:

– w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii;

– podpisane przez rodziców/opiekunów lub kandydata pełnoletniego z adnotacją: ,,Jestem  świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Regulamin rekrutacji

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO INTERNATU PSM W KUTNIE

ROK SZKOLNY 2022/2023

Terminy postępowaniaRodzaj działań
Do 30 V 2022r.                 Złożenie deklaracji przez rodziców/ opiekunów prawnych/ pełnoletnich wychowanków internatu
6 VI 2022r.- 23 VI 2022r.Składanie  w sposób zdalny wniosków wraz z wymaganymi dokumentami przez rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich kandydatów
24 VI 2022r.Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
24 VI 2022r.Publikacja listy kandydatów przyjętych   i nieprzyjętych
7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                 i nieprzyjętych na wolne miejsca do internatu      Składanie w sposób zdalny wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do internatu
do 31 VIII 2022r.Druga tura rekrutacji na wolne  i niepotwierdzone miejsca

Internat Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kutnie jest placówką koedukacyjną, zapewniającą zakwaterowanie i profesjonalną opiekę wychowawczą uczniom PSM.

Placówka dysponuje pokojami 2-, 3- i 4-osobowymi, węzłem sanitarnym oraz pomieszczeniem socjalnym.

Mocne strony internatu:

 • niskie opłaty za pobyt
 • doświadczona kadra wychowawcza
 • nowo wyremontowane i bardzo dobrze wyposażone pomieszczenia (pianino cyfrowe w każdym pokoju)
 • do dyspozycji „mini studio nagrań”
 • możliwość nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni
 • optymalne warunki do nauki i wypoczynku
 • przyjazna atmosfera
 • możliwość rozwijania swoich zainteresowań
 • atrakcyjny kalendarz przedsięwzięć placówki
 • bliskie położenie od dworca kolejowego i komunikacji miejskiej
 • usytuowanie budynku wśród terenów zielonych.

Życie w naszym internacie to mały krok ku dorosłości i samodzielności, połączony z nadzorem wychowawczym i młodzieńczą radością przebywania w gronie rówieśników. Internat PSM w Kutnie staje się drugim domem, do którego nastolatkowie chętnie wracają wspomnieniami nawet po latach.

Pomieszczenia internatu:

Zdjęcia z działalności internatu w roku szkolnym 2021/22

Realizacja Mateusz Piechnat